تبلیغات
دکتر سید مهدی مصطفوی - سوال نوزدهم زبان عربی آزمون دکترای الهیات سال 95+پاسخ

سوال نوزدهم زبان عربی آزمون دکترای الهیات سال 95+پاسخ

سوال نوزدهم زبان عربی آزمون دکترای الهیات سال 95+پاسخ

19 - در اوزان فعل ثلاثی مجرد، کدام قالب صرفی به «افعال لازم» اختصاص دارد؟

الف - فَعَلَ یَفعُلُ

ب - فَعُلَ یَفعُلُ

ج - فَعِلَ یَفعُلُ

د - فَعَلَ یَفعِلُ

فعلهایی كه در وزن های زیر به كار می روند، همواره لازم هستند.

1- فَعُلَ، یَفعُلُ  مثال:  خَشُنَ، یَخشُنُ، كَرُمَ، یكرُمُ

2- إِنفَعَلَ، یَنفَعِلُ:            إِنكَسَرَ، یَنكَسِرُ

3- تَفَعلَلَ، یَتَفَعلَلُ:    تَزَلزَلَ، یَتَزَلزَلُ، تَذَبذَبَ، یَتَذَبذَبُ        (دو دل و سرگردان شد.)

4- إفعَلَّ  یَفعَلُّ       إسوَدَّ، یَسوَدُّ، إحمَرَّ یَحْمَرُّ

5- إفعَلَلَّ یَفعَلِلُّ        إقشَعَرَّ، یَقشَعِرُّ (لرزید)، اِكْفَهَرُّ، یَكفَهِرُّ (تیره گشت)

6- إفعَنلَلَ یَفعَنلِلُ     إحرَنجَمَ، یَحرَنْجِم ُ(انبوه گشت)، إقعَنسَسَ یَقعَنسِسُ(به عقب بازگشت)       

7- إفعالَّ، یَفعالُّ: إحمارَّ، یَحمارُّ

هر فعلی كه در معنی «مطاوعه» به كار رود نیز  لازم است. (معانی ابواب)   جَمَعْتُهُ فاجْتَمَعَ، جَمَّعتُهُ فَتَجَمَّعَ. (دو فعل«اجتمع» و «تَجَمَّعَ» لازم هستند.)

پاسخ صحیح گزینه ی 2 است ==>  فَعُلَ یَفعُلُ
موضوع: آموزش عربی، آموزش بلاغت عربی، صرف، برچسب ها: علوم قرآن و حدیث، زبان عربی، آموزش صرف، دکترا، الهیات، نمونه سوالات، ثلاثی مجرد،
ادامه مطلب
[ دوشنبه 8 شهریور 1395 ] [ 12:05 ب.ظ ] [ سید مهدی مصطفوی ]